Dôležité informácie, ktoré sa oplatia preštudovať

 

Legislatíva

25.12.2014 21:58
MESTO MODRA Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o niektorých podmienkach držania psov Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 3, § 4, § 5 a § 6 zákona NR SR č....
25.12.2014 21:57
Predpis č. 282/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (aktualizované 23.12.2012) Aktuálne znenie 282 ZÁKON zo 16. mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Národná rada Slovenskej republiky sa...
25.12.2014 21:55
Predpis č. 123/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre...
25.12.2014 21:55
Podmienky premiestňovania spoločenských zvierat od 1. januára 2012   Premiestňovanie je možné zo všetkých krajín v maximálnom počte 5 kusov a bude sa pri tom vyžadovať:   V rámci krajín EÚ BE Belgicko | BG Bulharsko | CY Cyprus | CZ Česko | DK Dánsko | EE Estónsko | FI Fínsko | FR...

Kontakt

Kynologický klub J. Stolárika Modra 0904944558
kkmodra@gmail.com